Avhandlingen handlar om hur tyskarna uppfattar varandra i den östra respektive västra delen av det återförenade Tyskland, och om det finns en gemensam tysk nationell identitet eller en separat östtysk identitet och en västtysk identitet. Avhandlingen visar att det saknas en gemensam tysk identitet och att detta delvis beror på de skilda historiska erfarenheterna efter andra världskriget och delningen av Tyskland.

I Västtyskland hjälpte efterkrigstidens framgångsrika ekonomiska och politiska utveckling till att skapa en ny nationell stolthet bland västtyskarna. I Östtyskland rådde dock politiskt förtryck och levnadsstandarden var lägre än i Västtyskland och detta bidrog till att östtyskarna aldrig skapade sig en identitet på det sätt västtyskarna gjorde.

Joakim Ekmans avhandling visar också att utvecklingen i det återförenade Tyskland inverkar på frågan om en gemensam identitet. Bland östtyskarna har de stora omställningarna efter Östtysklands bortgång skapat en känsla av främlingskap gentemot väst. Det finns en besvikelse på återföreningsprocessen, och detta har förstärkt uppfattningen att östtyskarna är annorlunda än västtyskarna.

Avhandlingen försvaras fredag 1 juni 2001, klockan 13.15 i Aulan, Örebro universitet.

För mer information, kontakta Joakim Ekman på telefon: 019-30 38 90

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470