Han skall också medverka i arbetet att sammanställa en ansökan till Högskoleverket om rätt för Örebro universitet att utfärda juridisk kandidatexamen och verka för att externa utvecklings- och forskningsmedel tillförs ämnet. Ulf Bernitz skall ta ett övergripande ansvar för uppbyggnaden av forskning och forskarutbildning inom ämnet rättsvetenskap, medverka i handledning av doktorander och i högre seminarier.

Professor Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt och har undervisat och forskat inom ett brett fält av olika juridiska delar såsom konsument-, marknads-, och immaterialrätt samt komparativ rätt. Han har ett brett kontaktnät inom den rättsvetenskapliga forskarvärlden och även anlitad som sakkunnig i lagstiftningsfrågor. Professor Bernitz, tidigare dekanus vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, har också varit initiativtagare till startandet av Nätverket för Europarättsforskning, Juridiskt Tidskrift och Europarättslig Tidskrift. Han är vidare engagerad som gästprofessor vid Universitetet i Oxford.

För mer information kontakta Roland Haglund på telefon 019-30 35 38
eller Ulf Bernitz på telefon tel 08-759 08 22.