Ülo Langel har anställts som professor i neurokemi och neurotoxikologi. Han har varit aktiv forskare med fokus på fr.a. neuropeptidreceptorer liksom de för neuropeptiderna galanin och GLP-1 samt dessa receptorers signaltransduktion till G-proteiner. Han har framgångsrikt använt strukturaktivitetsstudier och kombinatoriska fastfassyntesmetoder för att studera och karakterisera molekylära interaktioner mellan ligander och receptorer eller receptorer och G proteiner.
Langels grupp har även haft stor framgång med cellpenetrerande peptider och deras användning i biologiska system. Med användning av transportaner (en ny klass av cellpenetrerande peptider) har gruppen lyckats förbättra cellers upptag av olika peptider, proteiner och peptidnukleinsyror. Nu undersöker man möjligheterna att använda dessa i biologiska system.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: