Författarna är med.stud. Katarina Westberg, universitetslektor Niels Lynøe, medicinsk etik; professor Ann Lalos och universitetslektor Mats Löfgren, obstetrik och gynekologi; samt med.dr Mikael Sandlund, psykiatri.
De har jämfört två strategier för informationsgivningen i randomiserad studie som omfattade 163 patienter under perioden 1998-1999. Alla fick ett datum för ett framtida besök hos gynekolog och det bestämdes slumpmässigt vilka som skulle få skriftlig information i förväg och vilka som inte fick det. I den information som gavs betonades att kliniken var engagerad i utbildning av studenter, att framtida läkares utbildning var beroende av patienternas medverkan, att skickligheten hos den läkare som patienten får träffa är beroende av att tidigare patienter medverkat samt att denna medverkan är helt frivillig.

Slutsatsen av studien är förhandsinformationen inte gör patienterna mindre benägna att medverka. Argumentet att låta bli att informera i förväg för att inte äventyra deltagandet verkar mer baserat på fördomar än på kunskaper, anser författarna.

Artikelnamn: ”Getting informed consent from patients to take part in the clinical training of students: randomised trial of two strategies” BMJ 2001;323:488 (1 september)

Artikeln kan läsas i sin helhet på British Medical Journals webbsidor: http://www.bmj.com/

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23