Humanistiskt orienterad didaktik handlar om undervisning för att främja bildning och etik, menar författarna i en ny bok. Väl utformad utbildning kan leda till bildning och stödjer eleverna i att utvecklas till världsmedborgare.

Boken ”Didaktik för lärande och bildning” ger en bred introduktion till didaktiken.

– Det behövs en bok som tar fasta på kärnan i det som är lärarnas centrala kunskapsområde, didaktiken och de didaktiska frågorna. De val som lärare gör hela tiden inkluderar etiska och kloka överväganden och didaktiken kan ge stöd i de valen, säger Jesper Sjöström, professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapsämnena vid Malmö universitet.

Valen sker vid planering, i undervisningen i klassrummet, i val av läromedel, bedömning och återkoppling.

– Precis som medicinvetenskapen stödjer läkare, och juridiken stödjer bland annat domare, så stödjer didaktiken lärarna i deras överväganden kring undervisning.

Bildning är bärande

Jesper Sjöström och hans medförfattare Ruhi Tyson menar att det har saknats litteratur i och om didaktik som är inriktad på sambanden mellan kunskap, etik och bildning. Bildningsbegreppet är bärande i boken. Kunskaper i och om naturvetenskap och dess roll i samhället utgör en av flera viktiga delar av bildning. En annan viktig del är språkkunskaper. Mer övergripande och förenklat kan man säga att bildning handlar om kunskapsöverblick, en kritisk och demokratisk värdegrund och handlingsförmåga – som fungerar tillsammans som en helhet.

– Syftet med undervisning och utbildning är att möjliggöra elevernas bildning. Bildning handlar om en helhet som innebär både kunskap och värderingar, och med värderingar följer etiska överväganden som ligger inbäddade i kunnandet. Exempelvis kan det handla om att förstå sin roll som människa i en globalt hotad värld och att bli en världsmedborgare, säger Jesper Sjöström.

Bildning handlar också om elevers upplevelser av meningsfullhet, en känsla av sammanhang.

– Undervisningen kan bidra till djupare insikter och omvärldsförståelse, och hänger ihop med skolans värdegrund. Det handlar med andra ord om undervisning för förståelse, kreativitet, kunnande och etiskt handlade.

Bokens kärna är att förena teori och praktik.

– Vi vill bidra med redskap både i form av reflektionsmodeller och fallbeskrivningar. Vi tar bland annat upp det som kallas ”undervisningskonstdidaktik” som handlar om väl genomarbetade undervisningsexempel.


Fakta/ Didaktik för lärande och bildning

”Didaktik för lärande och bildning” (Liber) ger både en historisk tillbakablick, kritiska perspektiv och ett nutidsperspektiv. Författare är Jesper Sjöström, professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapsämnena, vid Malmö universitet, och Ruhi Tyson, universitetslektor i pedagogik, vid Stockholms universitet.

Boken vänder sig både till blivande och verksamma lärare. Den fokuserar på att överbrygga klyftan mellan teori och praktik och samtidigt att förbinda allmändidaktik och ämnesdidaktik. Boken behandlar bland annat didaktisk analys, didaktiska modeller och didaktiska fallstudier.

60-årig lärarutbildning i Malmö

Lärarutbildningen vid Malmö universitet firar 60 år i år (Lärarhögskolan i Malmö startade på 1960-talet som den andra lärarhögskolan i Sverige). Enligt Jesper Sjöström präglades de tidiga svenska lärarhögskolorna av yrkesinriktade programutbildningar. En som gick emot den strömmen var Gunnar Bergendal, rektor vid Lärarhögskolan i Malmö åren 1973–1995, och en av de personer som refereras till i den aktuella boken. Han betonade att ”bildning är ett viktigt mål för lärarutbildningen”. 1985 gavs hans bok Bildningens villkor ut.

Om boken Didaktik för lärande och bildning hos Liber

Kontakt: Jesper Sjöström, professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapsämnena, jesper.sjostrom@mau.se, 040-665 80 50

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Jessica Bloem
Telefon:
0722031512
Epost:
jessica.bloem@mau.se
Presskontakt:
Kristina Rörström
Telefon:
040-6657948
Epost:
kristina.rorstrom@mau.se