Ungdomar som begår mycket allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år blir oftast dömda till sluten ungdomsvård, LSU, i stället för fängelse. Varje år döms omkring hundra ungdomar till sluten ungdomsvård.

Utslussning planeras från första dagen
Planeringen för hur ungdomen bäst ska slussas ut till ett liv efter avtjänat straff startar i princip i samma stund som den unge kommer till LSU-institutionen. En kvalificerad utredning läggs som grund för en individuell verkställighetsplan. I den ingår planering för vård och behandling under tiden på ungdomshemmet fram till utslussningen från institutionen. Socialtjänsten i den dömdes hemkommun ansvarar för eftervård.

Behandlingen anpassas efter vilka behov ungdomen har. Det ser olika ut för varje ungdom. Men målet är att tiden hos SiS ska underlätta steget tillbaka ut i samhället.

En av de första individuella planerna för utslussning dom gjorts efter efter reformen handlar om att en ungdom ska slussas ut i öppenvård med stöd, vårdinsatser och arbete. Efter frigivning ska ungdomen bo i en träningslägenhet finansierad av hans hemkommun.

Råby och Sundbo först med pilotprojekt
För ungdomarna är ett viktigt inslag i behandlingen att kunna vistas utanför institutionen. Det kan exempelvis handla om att göra arbetsplatspraktik eller att gå på en folkhögskola. SiS fått möjlighet att i enskilda fall kunna använda elektroniska hjälpmedel som ett ytterligare stöd för att övervaka den dömde. För ungdomen innebär det möjligheter till ökade frihetsgrader under påföljdens avslutande del.

Ett pilotprojekt med elektronisk övervakning av dömda ungdomar inleds vid årsskiftet. Det är SiS ungdomshem i Råby och SiS ungdomshem Sundbo som blir först ut med det som blir en nio månader lång försöksverksamhet inom SiS. Efter det görs en utvärdering.

I utvecklingsarbetet kring utslussning har SiS inrättat en ny funktion, koordinatorer. De kommer att finnas på varje LSU-institution och fungera som en länk mellan alla inblandade i den unge; anhöriga, skola, socialtjänst, arbetsförmedling, arbetsgivare och andra aktörer.

SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är vikarierande generaldirektör Nils Åkesson.

Frågor: Erik Sundström, projektledare Utvecklingsenheten, 010-453 40 08, 072-202 79 80