Äldre döva är en utsatt grupp i samhället eftersom få anställda inom vård- och omsorgen kan teckenspråk. Därför har det nu startats ett unikt projekt. Ett mobilt hemtjänstteam bestående av personer som behärskar teckenspråk besöker äldre döva i Jönköpings län. Projektet följs av forskare från Jönköping University.

De äldre döva är en utsatt grupp då vården och omsorgen ofta inte är anpassade efter deras behov. Personal inom hälsa och omsorg ser dövhet som ett funktionshinder, men är inte medvetna om att funktionshindret samtidigt format en speciell kultur. Denna omedvetenhet, i kombination med begränsad tillgång till tolkar, gör att döva riskerar att utsättas för behandling de inte gett samtycke till. De riskerar också att få otillräcklig vård och omsorg på grund av kommunikationshinder.

-Tänk dig att inte kunna kommunicera med de som ska hjälpa dig, vilken utsatt situation det måste vara” säger Sofi Fristedt, en av forskarna i projektet.

Som ett resultat av detta upplever ofta äldre döva att de är ensamma, uteslutna och isolerade, vilket gör att deras mentala och fysiska hälsa riskerar att försämras.

-De äldre döva på äldreboenden väljer ofta att dra sig undan och äta middag på egen hand när de inte hänger med på vad de andra pratar om eller skrattar åt”, säger Yashar Mahmud, forskare som också deltar i projektet.

Första i landet

För att göra vården och omsorgen mer tillgänglig för äldre döva och teckenspråkiga i Jönköpings län har ett tvåårigt projekt nyligen startats. Projektet, ”Mobilt hem-vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i Jönköpings län”, går ut på att ett mobilt hemtjänstteam besöker äldre döva. Teamet utgörs av två döva undersköterskor som behärskar teckenspråk och har specialkompetens om den här gruppen. Projektet är det första i sitt slag i landet och leds av en projektledare som också är döv. Syftet är även att finna goda arbetssätt som fungerar i längden för såväl äldre döva som deras vårdpersonal.

Forskare följer projektet

Projektet följs av forskare från Hälsohögskolan vid Jönköping University. De intervjuar dem äldre döva samt omsorgs- och vårdpersonalen. Dessutom observerar forskarna hur undersköterskorna samspelar med både äldre döva samt hörande vård- och omsorgspersonal. Forskarna observerar även hur projektmedarbetare och tjänstemän på kommunal och regional nivå samverkar kring projektets syfte.

Med detta hoppas forskarna kunna utvärdera om de äldre döva personernas hälsa, delaktighet och trygghet förbättras av insatserna från det mobila hemvårdsteamet och peka ut områden där positiva insatser kan göras för att förbättra förutsättningarna för den här gruppen.

Forskarnas avsikt med detta projekt är att visa på arbetssätt som ger gott resultat och därmed kan permanentas och spridas till andra delar av landet.

-Jag har själv jobbat inom hälso- och sjukvård i mer än 15 år, och träffat äldre personer med hörselnedsättning. Jag och mina kollegor, som dagligen arbetar med kvalitetsförbättring av vård och omsorg, har genom projektet insett hur lite vi vet om vad det innebär att vara döv. Vi vet dock att vi når längst genom att arbeta tillsammans och lära av varandra. Alla i samhället har rätt till jämlik vård och omsorg anpassad efter sina behov, avslutar Sofi Fristedt.


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Sophie Liljefall
Telefon:
+46 36-10 1816, 073/9100865
Epost:
sophie.liljefall@ju.se