Forskaren Anders Olofsgård förklarar i sin senaste artikel vad vi kan lära oss om utvecklingsbiståndets effekter från tidigare litteratur inom makro-, mikro- och mesonivå. Anders menar att bistånd till utvecklingsländer är ett komplext fenomen. Utvecklingsbiståndets effekter sträcker sig över många områden och de kan också utvärderas på flera olika nivåer. Enligt honom har fokuset i litteraturen om biståndets effekter skiftat från makro- till mikro- och mesonivå de senaste åren. Vidare resonerar Anders att detta är en bra utveckling, både på grund av att senare bidrag till makrodiskussionen om biståndets effekter på ekonomisk tillväxt eller investeringar varit marginella och för att insikterna från mikro- och, till viss del, mesolitteraturen är mer användbara.

”All osäkerhet till trots är det tydligt att det finns utrymme för att stärka biståndets positiva effekter på mänsklig välfärd…”

– Anders Olofsgård, Vice VD vid SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) och docent på Handelshögskolan i Stockholm

Det ska dock betonas att det krävs större insatser för att dokumentera biståndsinsatser för att utvärderingar på mesonivå ska kunna leva upp till sin potential och att mikrolitteraturen snarare ska ses som en utvärdering av biståndets potential än en utvärdering av biståndets faktiska effekter, menar Anders. All osäkerhet till trots är det tydligt att det finns utrymme för att stärka biståndets positiva effekter på mänsklig välfärd. Makrolitteraturen vittnar om att bistånd som huvudsakligen motiveras av givarländernas egna intressen knappast kan förväntas generera positiva effekter och i värsta fall bidrar till svagare institutionell utveckling, korruption och politisk ofrihet. Men även bistånd som genuint motiveras av fattigdomsbekämpning och välfärd kan ha liten effekt, så här finns mycket att lära från experimentella utvärderingar på mikronivå om vad som gör skillnad, enligt Anders.

För mer information, klicka här.

Kontakt
Dominick Nilsson

Email:
Dominick.Nilsson@hhs.se

Kommunikatör,
Stockholm Institute of Transition Economics (SITE)