Avhandlingen visar att utvecklingen av identiteter som stödjer västföretagets ledningsfilosofi framträder i grupper där moderbolagets normer dominerar. Enheter inom dotterbolagets organisation som domineras av lokala normer och värderingar kan, när dessa utmanas av västföretagets ledarskapsfilosofi, ge upphov till konfliktidentiteter som tar stöd i lokala (sovjetiska) managementtraditioner.

Vidare analyseras dotterbolagets förmåga att hantera påverkan från lokala aktörer på olika nivåer. Studien visar att dotterbolaget har goda förutsättningar att klarar påverkan på operativ nivå medan påverkan där många aktörer och instanser varit iblandade är svårhanterlig. Detta kan förstås i skenet av de kommunikationsproblem som uppstått mellan ukrainska företag till följd av så kallade barter trade (byteshandel) och instabila regelverk. Det vacuum som uppstått i det lokala näringslivets infrastruktur ger därmed utrymme för nätverk med rötter i det sovjetiska systemet att påverka utvecklingen.

Torsdagen den 26 september försvarar Peter Hultén, institutionen för företagsekonomi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Managing a cross-institutional setting: A case study of a western firm’s subsidiary in the Ukraine.
Disputationen äger rum kl. 13:15 i Humanisthuset hörsal E. Fakultetsopponent är Associate Professor Svetla Marinova, Birmingham Business School.

Peter Hultén nås på:
Tel. 08-16 28 74
e-post: peter.hulten@fek.umu.se