Annika Norée har forskat om vilka problem den legala gränsen ger upphov till, vilka intressemotsättningar som ligger bakom problemen och hur skilda lösningar gynnar eller missgynnar de berörda intressena. Hon har ägnat mycket av sin forskning åt tolkningen av den rättspraxis som finns på området. Dessutom har hon gått igenom den rättsliga handläggningen av drygt 14 000 anmälningar mot svenska polismän för brott i tjänsten.

Hon lägger nu fram sin avhandling i straffrätt som är den första juridiska vetenskapliga studien av polisens våldsandvändning. Syftet med forskningen är att undersöka och förklara den svenska polisens rätt att använda våld mot person. Det gäller såväl ur ett straffrättsligt perspektiv som ur ett vidare juridiskt perspektiv.

Avhandlingens titel: Laga befogenhet – Polisens rätt att använda våld.
Disputationen äger rum fredag 19 januari, kl. 10.00, hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är universitetslektor Petter Asp, Uppsala universitet.

Annika Norée nås på tfn 08- 16 28 71, e-post: Annika.Noree@juridicum.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: