Studien visar att närmare nio av tio socialbidragstagare i Värmland har tvingats låna pengar och var fjärde har fått sälja ägodelar för att klara av utgifterna. Två av tre har under det senaste året fått avstå från tandläkarbesök och hälften av de som svarat har inte kunnat ta hjälp av sjukvården eller hämta ut receptbelagd medicin.

– Socialbidragstagare är en utsatt grupp, inte bara ekonomiskt utan även socialt och hälsomässigt, säger professor Bengt Starrin. Att vara fattig har i alla tider inneburit lidanden och stora umbär-anden. Förr i världen var det en skam och det tycks det fortfarande vara även om den moderna socialhjälpen är ett klart framsteg jämfört med den gamla fattighjälpen. I vår undersökning uppger ca 50 procent att de känt skam i samband med att de ansökte om socialbidrag.

En annan del i forskningsprojektet har syftat till att studera mötet mellan socialbidragstagaren och socialtjänsten. Forskarna har bl a studerat hur mötet går till och vilket förtroende bidragstagaren känner för handläggaren. Resultatet visar t ex att två tredjedelar är nöjda med det konkreta mötet med handläggaren. Samtidigt upplever många negativa känslor för att de tvingas ansöka om socialbidrag. En tredje och mycket viktig del i projektet är återrapportering av resultatet till kommunerna. Samtliga kommuner har varit aktiva i forskningsprojektets referensgrupp och nu har dessutom några av kommunerna visat intresse för att delta i projektets fjärde del som syftar till att utveckla lärprocesser för att nå en kunskapsbaserad socialtjänst.

– Tanken är att vi ska föra ut resultaten från enkäter och intervjuundersökningen i verksamheterna, säger projektassistent Ulla-Britta Löfgren. Sedan ska varje kommun bearbeta ”sitt” resultat. Förhop-pningsvis leder processen till att deltagande kommuner utvecklar former för att fånga upp kunskaper och erfarenheter från klienterna.

Forskningsprojektet har genomförts i samarbete med Värmlands kommuner och Karlskoga kommun. I runda tal 2000 socialbidragstagare i Värmland har svarat på en enkät och 35 personer har intervjuats om sin livssituation när det gäller ekonomi, sociala relationer och självskattad hälsa/ohälsa.

Mer information: Enkät- och intervjuundersökningen: professor Bengt Starrin tfn 054-700 25 07 eller mob 070-525 66 15. Undersökningen kring mötet mellan bidragstagare och handläggare, återkopplingsdelen samt utveckling av lärprocesser: projektassistent Ulla-Britta Löfgren tfn 054 – 700 25 02 eller Kristian Tilander tfn 054 – 700 25 44. E-post följer principen Fornamn.Efternamn@kau.se

Presskontakt:

Jonas Brefält

Telefon:

Mobil:

0733019805