Med hjälp av en avancerad regional klimatmodell har Annica Ekman vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, i en doktorsavhandling studerat svavelpartiklars påverkan på Europas klimat. Modellberäkningarna visar att Europa och norra Atlanten kan ha avkylts med så mycket som –0.5 till –1.2oC under det senaste århundradet p.g.a. mänskliga svavelutsläpp. Svavelpartiklarnas klimatpåverkan kan alltså över vår del av världen till en viss del ha ’maskerat’ en förväntad temperaturhöjning p.g.a. en ökad mängd växthusgaser i atmosfären.
Klimatpåverkan genom växthusgaser och partiklar skiljer sig på ett avgörande sätt: växthusgaser stannar i atmosfären i hundratals år och fördelar sig därmed relativt jämnt över jordytan, medan partiklar bara finns i luften ett par dagar eller veckor och förekommer därför mest över industrialiserade områden. De regionala modellsimuleringarna visar också att den negativa temperaturpåverkan från svavelpartiklar varierar kraftigt i rummet. Effekten är störst över de områden där låga moln är vanliga samt över de områden där svavelutsläppen är störst.
Studien visar tydligt att partiklar och deras klimatpåverkan är en viktig faktor att beakta i scenarier över vårt framtida klimat.

Doktorsavhandlingens titel: The atmospheric sulfur cycle and its impact on the European climate – A model study.

Disputationen äger rum fredag 8 juni kl. 10.00 i föreläsningssalen, Manne Siegbahnhuset, Frescativägen 24, Frescati. Opponent är professor Øystein Hov, NILU, Kjeller, Norge.

Annica Ekman kan nås på tfn 08–16 43 32, fax 08–15 92 95 (Meteorologiska institutionen), e-post annica@misu.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: