Antalet digitala hjälpmedel och tjänster blir allt fler inom offentlig sektor och ställer ökade krav på digital kompetens hos anställda. Vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet pågår ett arbete med att utveckla ett verktyg för självuppskattning av digital kompetens hos medarbetare på gruppnivå inom offentlig sektor.

Verktyget baseras på individens självuppskattning av digital kompetens och innefattar förmågan att kritiskt förstå och framgångsrikt kunna använda digitala hjälpmedel för att lösa arbetsuppgifter inom organisationen. Självuppskattningarna bygger på påståenden inom kategorierna: teknik och infrastruktur, kultur och kompetens, interaktion, formell struktur och motivation.

– Digital kompetens en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med den digitala transformationen och därmed införandet av ny teknologi och digitala arbetssätt, säger Karin Ahlin, postdoktor i informatik. Vårt verktyg används för att kartlägga digital kompetens hos medarbete på gruppnivå. Resultatet blir ett stöd för chefer och ledare i utvecklings- och förändringsarbete och underlag för riktade insatser som underlättar införandet.

Karin Ahlin har utvecklat det forskningsbaserade verktyget tillsammans med Östersunds kommun och företaget Dimatech. Det initiala arbetet har skett inom ramen för ett Interregprojekt med fokus på framtidens hälsolösningar. Nästa steg är nu att använda verktyget i offentlig sektor.

– Nu vill vi få kontakt med ett tiotal offentliga organisationer som är intresserade av att använda verktyget under en tvåårsperiod mot en licenskostnad för ett år, säger Karin Ahlin. Organisationerna får stöd av forskare vid den första användningen av verktyget.

Den digitala transformationen går snabbt. Allt fler arbetsuppgifter ersätts av digitala tjänster och hjälpmedel, till exempel digitala kallelser till vårdsbesök. Utvecklingen ställer krav på varje enskild medarbetare och det är ofrånkomligt att den digitala kompetensen behöver vara hög och att utbildning måste genomföras av arbetsgivaren, menar Karin Ahlin.

Kontakt: Karin Ahlin, postdoktor vid CTF, karin.ahlin@kau.se, 076-109 32 37

Karin Ahlin, postdoktor CTF, karin.ahlin@kau.se, 076-109 32 37

Eller: Linda Fridberg, kommunikatör CTF, linda.fridberg@kau.se
054-700 1555