Gemensamt för eleverna – oberoende av skolform – är intresset för teknik. Eleverna i industrigymnasiet har gjort ett mer medvetet utbildningsval och har ett betydligt större självförtroende vid utbildningsstarten. Eleverna på det kommunala gymnasiets industriprogram har vid utbildningens början övervägande negativa erfarenheter av skolan. Självförtroendet hos dessa elever ökar dock under gymnasietiden och då främst genom undervisningen i karaktärsämnet.

Eleverna i studien delas in i teoriinriktade respektive praktikinriktade, och dessa kategorier förekommer i bägge skolformerna. Eleverna på det kommunala gymnasiet, främst de praktikinriktade, har svårigheter att anpassa sig till undervisningssituationer som de inte ser nyttan av. På industrigymnasiet, som har en mer hårdstyrd utbildningsprocess, anpassar sig eleverna till de flesta situationer. Eleverna på industrigymnasiet har högre betyg. Någon större skillnad i praktiskt kunnande kan dock inte urskiljas mellan eleverna i de bägge skolformerna.

Carl-Gustaf Carlsson är verksam som universitetsadjunkt vid Lärarhögskolan i Stockholm och arbetar inom PRIM-gruppen med prov för gymnasieskolans program med yrkesämnen.

Avhandlingens titel: Ungdomars möte med yrkesutbildning. En jämförelse mellan ungdomar i kommunal och företagsförlagd utbildning

Disputationen äger rum fredag 18 januari kl. 10.00 i sal D3, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24–30

Carl-Gustaf Carlsson kan nås på tfn 08-737 95 26

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: