För att nå de nationella och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till luft krävs det en kombination av nya och kraftigare styrmedel. De som redan införts räcker inte. Det är en av slutsatserna i ett forskningsprojekt, lett av VTI, som nu presenterats.

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och växthusgaser. Därför har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet analyserat vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp till luft. Arbetet har genomförts i ett projekt kallat ”Morötter och piskor inom sjöfarten för att nå miljökvalitetsmål”. Vinnova och Trafikverket har finansierat projektet.

– Syftet med projektet har varit att utveckla rekommendationer till svenska beslutsfattare och aktörer. Vi har studerat vilka styrmedel som kan bidra till att fyra av de svenska miljökvalitetsmålen som avser utsläpp till luft och internationella sjöfartsorganisationen IMO:s klimatmål uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.

När slutsatserna summeras står det klart att det både behövs bättre uppföljningsverktyg och underlag för framtidsscenarier samt en kombination av olika styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen.

Bättre underlag

Underlagen för att följa upp och prognosticera sjöfartens utsläpp till luft behöver förbättras. Det finns ett antal brister i den officiella statistiken. Bristerna gäller till exempel transparensen; för närvarande kan det vara svårt att avgöra faktorerna som förklarar att vissa utsläpp ökar eller minskar från år till år.

Dagens styrmedel otillräckliga

Målen kommer inte att nås med dagens styrmedel. De beräkningar som gjorts visar att de svenska miljökvalitetsmålen 2030 och 2045 inte kommer att nås genom att fortsätta med dagens styrmedel, det vill säga med ”business as usual”. Inte ens de mest optimistiska scenarierna med relativt stora förändringar i sjöfartens bränslemix förväntas leda till att klimatmålen nås.

Flera och kraftigare styrmedel

Det behövs en kombination av olika styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålen. När det gäller minskning av växthusgaser föreslår projektet bland annat att svenska aktörer arbetar för att sjöfarten inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem eller ett liknande globalt system. Hastighetsbegränsningar är ett annat förslag.

För att minska utsläppen av kväveoxid föreslås en (nord)europeisk NOx fond som ger incitament till investeringar i katalysatorer eller liknande.

Ytterligare en rekommendation, som rör både den nationella och internationella nivån, är att studera hur utformningen av de svenska miljödifferentierade farledsavgifterna och hamnavgifterna kan förbättras. Dessutom bör man titta på hur dessa avgiftssystem kan samordnas på nationell och internationell nivå för att nå fler fartyg och ge större miljöincitament än i dag.

– Vi rekommenderar dessutom mer forskning och utveckling kring olika typer av förnybara bränslen och av styrmedel för att främja produktion av bränslen och teknikutveckling, säger Inge Vierth.

Läs mer i publikationer från projektet

Webbsida om projektet

Morötter och piskor

Ytterligare information

Inge Vierth, forskningsledare på VTI, inge.vierth@vti.se, tel 08-555 770 32

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Lund.

Presskontakt:
Eva-Mari Löfqvist
Telefon:
013-20 42 08
Mobil:
0709-21 82 86
Epost:
eva-mari.lofqvist@vti.se
Presskontakt:
Ytterligare presskontakt
Telefon:
013-20 40 00
Epost:
kombi@vti.se