Pressmeddelanden

Övrig organisation

Stockholm Environment Institute

8 februari, 2024 - Stockholm Environment Institute

Stockholm Environment Institute är en internationellt oberoende forsknings- och policyorganisation inom miljö och hållbarhet. SEI kopplar samman vetenskap och beslutsfattande för att utveckla lösningar för en hållbar framtid för alla. SEI har åtta center i Asien, Afrika, Europa, Latin-Amerika och Nord-Amerika vars forskning täcker klimat-, vatten-, luft- och markanvändningsfrågor, policy-processer och utvecklingsfrågor.

Akademiska sjukhuset

22 september, 2021 - Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 500 anställda och cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer. 2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 […]

Mistra Sustainable Consumption

3 juni, 2021 - Mistra Sustainable Consumption

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning. Programmet kommer att utveckla färdplaner för […]

Röda Korsets Högskola

26 april, 2021 - Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka […]

Skolforskningsinstitutet

11 november, 2020 - Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att: sammanställa forskningsresultat fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Kungl. Vetenskapsakademien

23 maj, 2019 - Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Riksantikvarieämbetet

22 oktober, 2018 - Riksantikvarieämbetet

Genom ett forskningsanslag, FoU-anslaget, stödjer myndigheten ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett aktivt forskningsområde i många akademiska miljöer. Hos vårt arkiv och bibliotek finns enorma mängder information som kan nyttjas av både allmänheten och forskare.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

23 april, 2018 - SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser utifrån nytta, risker och kostnader. Mejl: asa.fagerstrom@sbu.se

Naturhistoriska riksmuseet

5 februari, 2015 - Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet har en av världens största samlingar av naturalier. Här finns miljontals insamlade djur, växter, fossil och mineraler, samt en stor miljöprovbank. Museet är också en framstående forskningsinstitution. Här bedrivs forskning inom t ex zoologi, botanik, systematik, taxonomi, geologi, isotopanalyser, paleontologi, miljögifter, bioinformatik, fågelflyttning och museipedagogik. Forskningen och samlingarna gör att vi har experter […]