Pressmeddelanden

Universitet

Stiftelsen för Strategisk Forskning

5 februari, 2015 - Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en oberoende forskningsfinansiär som har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer som kan stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. I första hand görs detta genom fokuserade satsningar som finansiering till ett forskningsprojekt under flera år och genom stora individuella bidrag till […]

Sida

5 februari, 2015 - Sida

Sida är en myndighet under Utrikesdepartementet och förvaltar cirka hälften av den svenska biståndsbudgeten. Sidas huvudkontor ligger i Stockholm och myndigheten har också personal på ambassader i de länder Afrika, Asien, Sydamerika och Europa där vi är verksamma. På Sida arbetar många experter på olika typer av utvecklingsfrågor och med stor kunskap inom olika ämnesområden […]

Högskolan Kristianstad

5 februari, 2015 - Högskolan Kristianstad

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Institutet för Framtidsstudier

5 februari, 2015 - Institutet för Framtidsstudier

Institutet för framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse med uppdrag att främja framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt. Forskningsinriktningen skiftar med VD som också fungerar som forskningsledare. VD väljs av en styrelse som i sin tur utses av regeringen. Institutet finansieras genom ett bidrag från statsbudgeten och via externa forskningsanslag. Nuvarande forskningsprogram är utformat av VD Gustaf […]

Högskolan Dalarna

5 februari, 2015 - Högskolan Dalarna

Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder ett drygt 60-tal program och ca 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden. Högskolan har ca 16 000 studenter och ungefär 800 anställda.

Naturvårdsverket

5 februari, 2015 - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och i Östersund.

Handelshögskolan i Stockholm

5 februari, 2015 - Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är en privat högskola med ytterst liten andel statligt stöd (knappt tio procent av intäkterna) som utbildar och vidareutbildar kvinnor och män för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Ca 1900 studenter (Executive Education AB ej medräknad) är inskrivna vid våra utbildningsprogram. Vid högskolan bedrivs också världsledande forskning inom hälsoekonomi, finansiell […]

Polarforskningssekretariatet

5 februari, 2015 - Polarforskningssekretariatet

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Naturhistoriska riksmuseet

5 februari, 2015 - Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet har en av världens största samlingar av naturalier. Här finns miljontals insamlade djur, växter, fossil och mineraler, samt en stor miljöprovbank. Museet är också en framstående forskningsinstitution. Här bedrivs forskning inom t ex zoologi, botanik, systematik, taxonomi, geologi, isotopanalyser, paleontologi, miljögifter, bioinformatik, fågelflyttning och museipedagogik. Forskningen och samlingarna gör att vi har experter […]

VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

5 februari, 2015 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. Verksamheten omfattar samtliga transportslag […]